Regulamin świadczenia usług wymiany walut wirtualnych za gotówkę w kantorze stacjonarnym przez Bitmona Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy zawarli z Bitmona sp. z o. o. umowę dotyczącą wymiany jednostek walut wirtualnych za pośrednictwem usługi OTC Exchange przy użyciu aplikacji Kanga Wallet w Kantorze stacjonarnym znajdującym się pod adresem Grzybowska 2/8 00-131 Warszawa.

Wymiana ta odbywa się wyłącznie w ramach świadczenia usług drogą bezpośrednią (przy jednoczesnej obecności obu stron w kantorze), po uprzednio umówionym spotkaniu w wyżej wymienionym kantorze stacjonarnym.

Do wymiany potrzebne są urządzenia elektroniczne, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, które są w pełni transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dn. 16.07.2004 r. o prawie telekomunikacyjnym.

Do faktycznego wykonywania transakcji, których dotyczy niniejszy regulamin potrzebne jest również aktywowane konto w OTC Exchange i dostęp do niego z aplikacji mobilnej na telefonie Kanga Wallet lub przeglądarki.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Bitmona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – ul. Grzybowska 2/8 00-131 Warszawa, KRS: 0000975375, NIP: 5252910773, REGON: 522224267, kapitał zakładowy 10.000,00 PLN wpłacony w całości.
 2. Kantor – partnerski kantor stacjonarny Kanga Kantor, znajdujący się pod adresem: Grzybowska 2/8 00-131 Warszawa, prowadzony przez Usługodawcę, w którym możliwe jest skorzystanie z Usługi wymiany jednostek walut wirtualnych za gotówkę za pośrednictwem systemu OTC Exchange przy użyciu aplikacji mobilnej Kanga Wallet.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z Kantoru i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ewentualnie pełnomocnik uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, który korzysta z Kantoru i Usług w nim oferowanych.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy osobiście w Kantorze. Dotyczą wymiany Waluty wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem usługi sprzedaży lub kupna walut wirtualnych w kantorze stacjonarnym.
 5. Usługa sprzedaży lub kupna walut wirtualnych w kantorze stacjonarnym – udostępniona za pomocą aplikacji mobilnej Kanga Wallet, przeprowadzana w obrębie systemu OTC Exchange usługa, o której dalej mowa w §4 Regulaminu. Polega na wymianie Waluty wirtualnej na gotówkę (pieniądz fiducjarny) wg ustalonego przez Usługodawcę kursu, który Usługobiorca akceptuje przed zawarciem Transakcji.
 6. Waluty wirtualne – zgodnie z definicją jest to wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawana, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowana przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego.. Wartość ta nie jest
  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej w Polsce i za granicą
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym, o którym mowa w art. 2 pkt 21a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm. – dalej jako UUP),
  4. instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm. – dalej jako UOIF),
  5. wekslem lub czekiem.
 7. Zlecenie – oświadczenie woli Usługobiorcy skierowane do Usługodawcy, zawierające polecenie wykonania Transakcji;
 8. OTC Exchange – system należący do spółki TRDX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Uphagena 18 (80-237 Gdańsk), Spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 512705, NIP: 5842736023, REGON: 222100296, kapitał zakładowy w wysokości 10000,00 PLN, który Usługodawca jako platformę wykorzystuje na podstawie umowy partnerskiej do realizacji Usług;
 9. Kanga Wallet – aplikacja mobilna należąca do spółki TRDX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Uphagena 18 (80-237 Gdańsk), Spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 512705, NIP: 5842736023, REGON: 222100296, kapitał zakładowy w wysokości 10000,00 PLN, którą Usługobiorca wykorzystuje do wykonania Transakcji.
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Transakcja – zainicjowana przez Usługobiorcę wymiana Waluty wirtualnej na gotówkę lub wymiana gotówki na Walutę wirtualną;
 12. Umowa – zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa wymiany Waluty wirtualnej;
 13. AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.);
 14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady wykonywania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy świadczeń, umożliwiających Usługobiorcy wymianę (sprzedaż lub kupno) Waluty wirtualnej (Usługi), oraz zasady korzystania z Usług oraz prawa i obowiązki dla Usługodawcy i Usługobiorcy.
 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Kantoru i oferowanych w nim Usług jest dobrowolna akceptacja przez Usługobiorcę treści niniejszego Regulaminu poprzez złożenie stosownego oświadczenia najpóźniej w momencie składania Zlecenia. W razie braku złożenia takiego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, przyjmuje się, że sam fakt złożenia Zlecenia oznacza, że Usługobiorca akceptuje niniejszy regulamin.
 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością spełnienia przez system informatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych warunków technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu, wyposażonego w system operacyjny oraz z zainstalowaną przeglądarkę internetową,
  2. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej lub aktywnego numeru telefonu.
 4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych prowadzonej za pośrednictwem strony głównej oraz w Kantorze poprzez stosowanie protokołu HTTPS oraz uzyskanie stosownego certyfikatu bezpieczeństwa SSL.
 5. Usługodawca informuje, iż z realizacją Usług jako operacji mających za przedmiot obrót Walutami wirtualnymi wiąże się ryzyko utraty wartości zainwestowanych środków finansowych z uwagi na poniższe:
  1. wymiana dóbr lub produktów, zarówno materialnych jak i wirtualnych, w tym Walut wirtualnych wiąże się z określonym ryzykiem;
  2. kursy Walut wirtualnych ulegają ciągłym zmianom, z tego względu wartość zainwestowanych środków może wahać się w każdym momencie;
  3. zarówno waluty konwencjonalne jak i Waluty wirtualne mogą podlegać dużym wahaniom wartości, a nawet zupełnie stracić na wartości – istnieje nierozerwalne ryzyko związane z wymianą jakichkolwiek dóbr lub produktów na rynku;
  4. wymiana Walut Wirtualnych jest obarczona szczególnym ryzykiem wynikającym z unikalności przedmiotu wymiany. W przeciwieństwie do konwencjonalnych walut, kontrolowanych przez banki centralne poszczególnych państw – emitentów lub opartych na określonym mierniku ekonomicznym (złoto, srebro, diamenty), Waluty wirtualne opierają się na nowych rozwiązaniach technologicznych oraz zaufaniu;
  5. w przypadku załamania na rynku Walut wirtualnych nie istnieje żadna instytucja państwowa mająca moc decyzyjną i sprawczą aby przeciwdziałać jego skutkom ani żadne regulacje, które by na to pozwalały
  6. usługobiorca powinien samodzielnie dokonać oceny, czy jego sytuacja finansowa oraz tolerancja ryzyka są odpowiednie do dokonywania transakcji Walut wirtualnych;
  7. więcej informacji w przedmiocie ryzyka związanego z obrotem Walutami wirtualnymi znajduje się pod adresem https://www.knf.gov.pl/?articleId=61994&p_id=18.
 6. Kantor jest otwarty zgodnie z godzinami otwarcia podanymi na oficjalnej stronie Usługodawcy https://bitmona.co/. z zastrzeżeniem dalej opisanych warunków realizacji Usług, korzystanie z Kantoru jest bezpłatne, poza kosztem dostępu do internetu, umożliwiającym korzystanie z OTC Exchange poprzez aplikację mobilną Kanga Wallet.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę w Kantorze treści o charakterze bezprawnym obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 8. W związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, materiały opatrzone znakami towarowymi lub które mogą zostać opatrzone takimi znakami. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.

3. Usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Zgodnie z warunkami przewidzianymi w Regulaminie oraz zawartej na jego podstawie Umowie, Usługodawca na skutek otrzymanego Zlecenia realizuje na rzecz Usługobiorcy określoną Transakcję. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegają na realizacji Zlecenia sprzedaży lub kupna przez Usługobiorcę jednostek Waluty wirtualnej w Kantorze za pośrednictwem systemu OTC Exchange, do którego dostęp Usługobiorca uzyskuje poprzez aplikację mobilną Kanga Wallet i aktywowanie w niej konta (lub alternatywnie w przeglądarce).
 2. Na dzień przyjęcia Regulaminu Usługodawca świadczy Usługę sprzedaży lub kupna walut wirtualnych w kantorze stacjonarnym jedynie poprzez OTC Exchange przy użyciu mobilnej aplikacji Kanga Wallet. Usługa ta świadczona jest w zakresie walut wirtualnych na waluty fiducjarne widocznym na stronie internetowej https://bitmona.co/kantor-bitcoin/ 
 3. Ewentualne rozszerzenie w przyszłości oferty Usługodawcy na inne Waluty wirtualne nie wymaga zmiany treści niniejszego Regulaminu, postanowienia Regulaminu będą stosowane odpowiednio do innych Walut wirtualnych.
 4. Poprzez złożenie Zlecenia w Kantorze za pośrednictwem OTC Exchange i Kanga Wallet Usługobiorca przyjmuje ofertę wymiany Waluty wirtualnej po kursie zaproponowanym przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach opisanych w dalszej części Regulaminu.
 5. Rozwiązanie Umowy po złożeniu Zlecenia odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę w Kantorze, co może nastąpić w każdym czasie do momentu podania kasjerowi sześciocyfrowego jednorazowego kodu potwierdzającego Transakcję, wygenerowanego w OTC Exchange w aplikacji Kanga Wallet.
 6. Ostateczną cenę wymiany Waluty wirtualnej ustala się na moment wpisania przez kasjera w Kantorze sześciocyfrowego jednorazowego kodu podanego przez Usługobiorcę, wygenerowanego przez OTC Exchange w aplikacji Kanga Wallet. Z uwagi na dynamiczną zmienność kursu Walut wirtualnych Usługodawca informuje, iż w wyjątkowych sytuacjach (np. problemy z liczeniem gotówki wynikające ze stanu banknotów, awarię prądu, awarię liczarki, problemy techniczne usługi OTC Exchange itd), gdy w trakcie procedowania Transakcji dojdzie do istotnej zmiany kursu, Transakcja może zostać jednostronnie anulowana przez Usługodawcę lub zrealizowana po innym kursie od wskazanego na początku procedowania Transakcji.

4. Zasady składania zleceń oraz procedura przeprowadzania transakcji w ramach usługi sprzedaży lub kupna walut wirtualnych w kantorze stacjonarnym

 1. Złożenie Zlecenia w ramach Usługi sprzedaży lub kupna walut wirtualnych w kantorze stacjonarnym przez Usługobiorcę odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
  1. Usługobiorca umawia wizytę w Kantorze w celu złożenia Zlecenia poprzez wprowadzenie wymaganych danych w formularzu do rezerwacji wizyt w Kantorze, dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy https://bitmona.co/umow-termin/, określając szacunkową kwotę jaką chce uzyskać ze sprzedaży lub kupna jednostek Waluty wirtualnej, wyrażoną w  euro (EUR) oraz określając termin spotkania w Kantorze. Rezerwując Usługę w Kantorze Usługobiorca wyraża zobowiązuje się do posiadania aktywnego konta w systemie OTC Exchange, oraz deklaruje dostęp do niego poprzez aplikację mobilną Kanga Wallet lub przeglądarkę w dniu i godzinie umówionej Transakcji w sytuacji kupna i sprzedaży waluty wirtualnej lub posiadania bonu, o którym mowa na https://bitmona.co/kantor-bitcoin/ (jedynie w sytuacji sprzedaży waluty wirtualnej).
  2. W wyznaczonym na spotkanie w Kantorze terminie wspomnianym w poprzednim punkcie, Usługobiorca deklaruje Usługodawcy dokładną kwotę pieniądza fiducjarnego lub ilość jednostek waluty wirtualnej, której będzie dotyczyć Transakcja oraz walutę pieniądza fiducjarnego, który będzie częścią Transakcji (sprecyzowana dostępność danej waluty fiducjarnej do wymiany za daną walutę wirtualną określona jest na stronie Usługodawcy https://bitmona.co/kantor-bitcoin/
  3. Usługodawca w Kantorze podaje Usługobiorcy koszt sprzedaży lub kupna, oparty na obecnym, aktualnym kursie wymiany waluty wirtualnej widocznym w usłudze OTC Exchange zmodyfikowanym o prowizję dla Usługodawcy, która zgodna jest z tabelą prowizji widoczną na stronie Usługodawcy https://bitmona.co/kantor-bitcoin/. W wypadku transakcji niestandardowych lub zawarcia umowy o stałych stosunkach gospodarczych, Usługodawca i Usługobiorca mają możliwość wynegocjowania innej niż widoczne w tabelce prowizje, sporządzając stosowną umowę.
  4. Po przedstawieniu przez Usługodawcę osobie Usługobiorcy konkretnego kosztu transakcji opartego na przesłankach z poprzedniego punktu, oraz zainicjowaniu Transakcji w OTC Exchange Usługodawca prosi Usługobiorcę o podanie sześciocyfrowego, jednorazowego kodu generowanego w OTC Exchange np poprzez aplikację Kanga Wallet.
   1. W wypadku transakcji kupna walut wirtualnych przez Usługobiorcę, Usługobiorca przekazuje gotówkę na pokrycie wyżej opisanego kosztu zanim wygeneruje wyżej wspomniany sześciocyfrowy jednorazowy kod w OTC Exchange.
   2. W wypadku transakcji sprzedaży walut wirtualnych przez Usługobiorcę, Usługodawca przekazuje gotówkę na pokrycie wyżej wspomnianego kosztu zanim Usługobiorca wygeneruje wyżej wspomniany sześciocyfrowy jednorazowy kod w OTC Exchange
  5. W momencie podania Usługodawcy kodu Usługobiorca traci możliwość przerwania transakcji i ubiegania się o zwrot gotówki, zobowiązuje się do realizacji jej po swojej stronie, a relewantna kwota w walucie wirtualnej trafia na jego portfel w Kanga Wallet lub opuszcza go na rzecz konta Usługodawcy w OTC Exchange.
  6. Analogicznie w momencie wpisania przez kasjera Usługodawcy sześciocyfrowego kodu po swojej stronie w systemie OTC Exchange, Usługodawca traci możliwość przerwania transakcji  ubiegania się o zwrot gotówki, zobowiązuje się do realizacji jej po swojej stronie, a relewantna kwota w walucie wirtualnej trafia na jego konta w OTC Exchange lub opuszcza je i trafia na portfel Usługobiorcy w Kanga Wallet. 
  7. Po dokonaniu transakcji i wpłacie gotówki lub przekazaniu jednostek waluty wirtualnej wewnątrz usługi OTC Exchange na rzecz Usługodawcy, Usługobiorca otrzymuje wydruk potwierdzenia transakcji z OTC Exchange.
  8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w księgowaniu się jednostek walut wirtualnych na portfelu Usługobiorcy w OTC Exchange, które mogą wynikać z problemów technicznych, lub innych działań celowych właścicieli usługi OTC Exchange.
 2. Usługa jest realizowana niezwłocznie począwszy od zatwierdzenia Transakcji przez Usługobiorcę, tj. po przekazaniu Usługodawcy sześciocyfrowego jednorazowego kodu z usługi OTC Exchange pozyskanego np za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kanga Wallet. Po zaksięgowaniu jednostek waluty wirtualnej z lub do portfela Usługobiorcy w systemie usługi OTC Exchange Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy również, jeżeli cena usługi gwałtownie zmieniła się w okni czasowym, przed prośbą o wygenerowanie i podanie sześciocyfrowego kodu wewnątrz systemu OTC Exchange a już po ustaleniu warunków Transakcji przez obie strony. Anulowanie Zlecenia pozostaje niemożliwe również w sytuacji, w której umowa co do zlecenia nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta – art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

5. Opłaty oraz prowizje Usługodawcy

 1. W przypadku Usługi sprzedaży lub kupna walut wirtualnych w kantorze stacjonarnym prowizja Usługodawcy jest zawarta w zaoferowanym Usługobiorcy kursie sprzedaży Waluty wirtualnej, akceptowanym przez Usługobiorcę w chwili zainicjowania Transakcji w kantorze. Różnica w zaoferowanym usługobiorcy kursie sprzedaży a kursem sprzedaży widocznym w systemie OTC Exchange, będącego platformą dla Transakcji wynika z prowizji naliczanych wg tabeli prowizji widocznej na stronie Usługodawcy https://bitmona.com/kantor-bitcoin/ lub prowizji ustalonej indywidualnie przez obie strony w wypadku transakcji niestandardowej lub nawiązania stałej relacji gospodarczej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do arbitralnej zmiany prowizji w wyniku konieczności reakcji na nagłe wydarzenia na rynku walut wirtualnych. Jednakże  Usługobiorca zna całkowity koszt Transakcji, gdyż w chwili realizacji Transakcji dostaje jasną informację po jakim kursie będzie mógł sprzedać lub kupić walutę wirtualną.
 3. Przy sprzedaży Waluty wirtualnej przez Usługobiorcę po cenie wyższej od ceny nabycia Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności publicznoprawnych stosownie do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca jest obowiązany do rzetelnego wykonywania Usługi na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Kantoru oraz możliwości dokonywania Zleceń. Usługodawca nie gwarantuje możliwości realizacji Zlecenia mimo rezerwacji wizyty oraz ilości gotówki dostępnej w Kantorze, którą uzupełnia wedle własnych priorytetów oraz możliwości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie Usługodawcy. Przede wszystkim dotyczy to wszelkich problemów z funkcjonowaniem systemu OTC Exchange i aplikacji mobilnej Kanga Wallet, będących obsługiwanymi przez spółkę partnerską w relacji do Usługodawcy. W razie takich problemów Usługodawca nie jest w stanie również zagwarantować terminu odzyskania przez ww system i aplikację funkcjonalności oraz nie jest w stanie zagwarantować dokładnego terminu księgowania ewentualnych opóźnionych transferów jednostek walut wirtualnych na portfel Usługobiorcy wewnątrz usługi OTC Exchange.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych informacji Usługodawcy, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę dostępu przez Usługobiorcę do swojego konta w OTC Exchange i środków będących przedmiotem transakcji. 
 6. Zostając zapoznanym na stronie głównej Usługodawcy https://bitmona.com/kantor-bitcoin/ lub bezpośrednio w Kantorze z sugerowanymi rozwiązaniami technologicznymi dot. zabezpieczenia swoich aktywów w zakresie walut wirtualnych, Usługobiorca wyrażając wolę Zlecenia deklaruje pełną odpowiedzialność za ochronę swoich danych dostępowych do OTC Exchange i Kanga Wallet i zobowiązuje się do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy w wypadku utraty tychże danych po Transakcji w Kantorze i w rezultacie utratę środków materialnych, będących przedmiotem transakcji.

7. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 1. Usługobiorca ma świadomość, iż Waluty wirtualne nie są walutą konwencjonalną ani pieniądzem elektronicznym – nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).
 2. Usługodawca jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
 3. Zgodnie z przepisami AML, Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 AML oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności oraz realizuje obowiązki wynikające z AML.
 4. Mając na uwadze pkt 3, Usługodawca może realizować określone obowiązki, w szczególności w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Usługobiorców przed dokonaniem Transakcji. Usługobiorca, mając powyższe na względzie, obowiązany jest współdziałać z Usługodawcą przy realizacji obowiązków wynikających z AML, w szczególności Usługobiorca jest obowiązany do powstrzymywania się od obchodzenia regulacji AML np. poprzez nieuzasadnione dzielenie jednej Transakcji na kilka mniejszych i uniemożliwianie lub utrudnianie identyfikacji Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 5. W przypadku niemożności realizacji obowiązków wskazanych w AML, Usługodawca jest uprawniony do odmowy realizacji Usługi.
 6. W przypadku określonym w pkt 5, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zawartej Umowy.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z realizacją Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy. Z tego względu Usługodawca w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO zamieszcza poniższe informacje.
 2. Administratorem danych Usługobiorcy jest Bitmona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – ul. Grzybowska 2/8 00-131 Warszawa, KRS: 0000975375, NIP: 5252910773, REGON: 522224267, kapitał zakładowy 10000,00 PLN wpłacony w całości (zwaną dalej również jako „Administrator”).
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. Numerów telefonu: +48 459 568 000, +48 452-552-062, +48 452-552 061
  2. Adresu poczty elektronicznej: [email protected]
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Zawarcia, wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz wniosków Usługobiorcy związanych z realizacją Usług, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów rachunkowych oraz AML, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które współpracują z Administratorem lub świadczą na jego rzecz usługi (obsługa prawna, obsługa IT) oraz organom administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują następujące prawa:
  1. Dostęp do danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 15 RODO,
  2. Sprostowanie poprawności danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 16 RODO,
  3. Usunięcie danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 17 RODO,
  4. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art.18 RODO,
  5. Przenoszenia danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 20 RODO,
  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 21 RODO
 7. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy. Jednakże w zakresie realizacji celu w postaci ustalania i dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres kolejnych trzech lat od dnia zakończenia realizacji Umowy – zgodnie z art. 442¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Po tym okresie dane mogą być przechowywane w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zawarcie oraz realizacja Umowy.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dodatkowe informacje w przedmiocie wniesienia skargi można uzyskać na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 10. Informacje w przedmiocie wykorzystywania plików cookies przez Bitmona Sp. z o.o. stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca jest uprawniony do zgłaszania reklamacji dotyczących wskazanego w Regulaminie sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Maksymalny czas na zgłoszenie reklamacji to 30 dni od wykonania Usługi.
 2. Reklamacje, w tym związane z nimi roszczenia, należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Infolinia telefoniczna jest dostępna dla Usługobiorcy w godzinach otwarcia Kantoru, ustalanych i publikowanych na stronie głównej Usługodawcy pod numerami telefonów dostępnymi również na w/w stronie: https://bitmona.com/kontakt/ 
 4. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  1. Oznaczenie podmiotu dokonującego reklamacji – imię, nazwisko lub nazwa Usługobiorcy,
  2. Krótki opis przedmiotu reklamacji wraz z konkretnym żądaniem związanym z reklamacją.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie doręczone Usługobiorcy drogą elektroniczną lub pisemnie w zależności od formy złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Usługobiorcy przed jego upływem.
 6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy bezpośredni kontakt z przedstawicielami Usługodawcy drogą telefoniczną lub w biurze lokalnym Usługodawcy w godzinach pracy biura.
 7. Wszelkie zwroty dokonywane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Usługodawcę po obecnym kursie Walut wirtualnych.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  5 Sierpnia 2022

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług wymiany waluty wirtualnej w serwisie Bitmona – https://bitmona.co/regulamin-sprzedazy/.

Scroll to Top